Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 14. decembra 2021 (utorok) o 16,00 hod.

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 14. decembra 2021 (utorok) o 16,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o navýšení ceny pre projekt Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky a oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o dielo a dodatku k zmluve o dielo so spoločnosťou MARO, s.r.o.
  3. Rôzne
  4. Záver

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                             primátor mesta

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.10.12.2021
Pozvánka
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY