Oznámenie o začatí konania o povolení odstránenia stavby a upustenie od ústneho rokovania

Žiadateľ Ivan Tásler, Továrenská 2581/4, 811 09 Bratislava, v zastúpení Ing. Anna Žiakvá, AZ REAL PD, Nová 470/4, 971 01 Prievidza podal dňa 30.11.2021 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení odstránenia stavby : " Rodinný dom " na pozemku parc. č. C KN 536 k. ú. Nováky.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o povolení odstránenia stavby podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon)

oznamuje

v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. začatie konania o povolení odstránenia stavby dotknutým organizáciam a orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania...

 

 15.12.2021
Verejná vyhláška - úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY