Oznámenie k dani z nehnuteľnosti

Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa na rok 2022 sú povinní podať len tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny – a to kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena druhu pozemku – napr. stavebný pozemok a podobne.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa treba podať do 31. 01. 2022 na platných tlačivách, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta Nováky alebo si ich môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, u p. Záhonovej, t.č. 0940 636 397:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa môžete odovzdať:

  • na mestský úrad v úradných hodinách
  • poštou
  • prostredníctvom elektronickej schránky
  • vhodením do schránky Mestského úradu, umiestnenej na budove Mestského úradu pri zadnom vchode

 11.01.2022