Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 25. januára 2022 (utorok) o 16,00 hod.

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 25. januára 2022 (utorok) o 16,00 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie nového Územného plánu mesta Nováky
  3. Schválenie návrhu Zadania Územného plánu mesta Nováky
  4. Rôzne
  5. Záver 

Materiál uvedú:

K bodu 1 primátor mesta

K bodu 2, 3 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta.

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.20.01.2022
Pozvánka a program
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY