Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.

Dňa 09.05.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky,  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, a to do 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy, na predmet priameho nájmu a to:

Nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte polikliniky na ulici Matice slovenskej, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 1728/3 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je 13,43 m2.

V stanovenom termíne predložil svoj súťažný návrh jeden záujemca. Otváranie obálky so súťažným návrhom sa uskutočnilo dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h v kancelárii prednostu úradu na Mestskom úrade v Novákoch, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky.

 

1) Svoj súťažný návrh predložil:

 

          Záujemca č. 1 –  MMTC s.r.o., Madvová 245/1, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 51 643 049,

                                      mesačné nájomné 50,00 €

 

                                                                                                                                  

2) Z dôvodu, že boli/neboli splnené podmienky "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022", komisia vyradila/nevyradila žiadneho záujemcu.

 

3)  Komisia odporúča/neodporúča prijať ponuku záujemcu č. 1 vzhľadom k tomu, že predložil najvýhodnejší súťažný návrh.

 26.05.2022
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA