Verejná vyhláška - „Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny"

Navrhovatel’, M&M Recycling s. r. o., 237 Krušetnica 029 54, IČO 45 987 751, v zastúpení spoločnosti Ineco, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO 00 214 973

Dňa 15.07.2022 bola mestu Nováky, Mestskému úradu, oddeleniu Výstavby a rozvoja mesta z Ministerstva životného prostredia SR,odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručená správa o hodnotenínavrhovanej činnosti "Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny, navrhovatel‘a ", M&M Recycling s. r. o., 237 Krušetnica 029 54, IČO 45 987 751, v zastúpení spoločnosti Ineco, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO 00 214 973 a tiež všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

Do správy o hodnotení a všeobecne zrozumitel‘ného záverečného zhrnutiaje možné nahliadnuť, robit‘ si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovit‘kópie na Mestskom úrade, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, počasstránkových dní, aktuálne stanovených na pondelok, utorok, štvrtok v čase 8.00 — 15.00 hod., streda v čase 08.00 — 16.30 hod, v piatok v čase 08:00 – 13:30 hod..

Link na elektronickú verziu Správy o hodnotení je nasledovný:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnotenie-odpadovych-plastov-na-chemicku-surovinu-technicke-plyny-

Správa je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

Verejnost‘ môže doručit‘ svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskůr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie obcou, tj. do 20.08.202220.07.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA