Verejná vyhláška - „Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie"

Žiadatelia: Bc. Juraj Hudec a Marcela, V. Benedikta 214/7, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Jana Tomanová, Lazianska cesta 210/4, 972 17 Kanianka, podali dňa 29.06.2022 na Mesto Nováky žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu : Rodinný dom na pozemku C KN parc. č. 1465/1 a 1465/2 a prípojky inž. sietí umiestnené na pozemku parc. č. C KN 1386 kat. úz. Nováky

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a) ods. 9, v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon).

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) , vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 odst.1 stavebného zákona v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch začatie konania o dodatočnom povolení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania, a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne rokovanie spojené s miestnym šetrením na...

 

Úplné znenie v prílohe21.07.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA