VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2022

A) Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (objekt Účko), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 16 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je 59,80 m 2 .

B) Doba nájmu: určitá, a to do 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy, v súlade so "Zásadami o hospodárení s majetkom mesta Nováky".

C) Cena nájmu: Záujemca predloží návrh nájomného v € za mesiac za celý predmet nájmu uvedený v bode A) V cene nájmu nie sú zahrnuté ostatné poplatky spojené s nájmom nebytových priestorov (energie, požiarna ochrana atď.)

D) Podmienky nájmu: 1. Priestor sa prenajíma v stave, tak ako sa nachádza v čase zverejnenia ponuky a nájomca si ho pre svoju potrebu, po dohode a so súhlasom prenajímateľa upraví na vlastné náklady. Nájomca si vykoná podstatné opravy a stavebné úpravy miestnosti na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky z vlastných zdrojov v súlade so stavebným zákonom a iných zákonom stanovených predpisov (napr. hygiena, atď.) 2. Nájomné bude splatné v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1/12 dohodnutého ročného nájomného za užívanie predmetu nájmu najneskôr do 15. dňa bežného mesiaca bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa. 3. Priestor bude k dispozícii od 01. 09. 2022.

 

Úplné znenie viď príloha02.08.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA