Verejná vyhláška - "Tepelný napájač na CZT Nováky"

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovani a miestne šetrenie

Žiadatelia : PTH a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Peter Novota, NOVOPE s r. o., Nám. slobody 22, 971 01 Prievidza podali dňa 11.08.2022 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " Tepelný napájač na CZT Nováky ", umiestneného v katastrálnom území Nováky, na pozemku parc. č. podľa C KN 418, 410/1, 405/1, 394/1, 516/2 a 408 ...

 

Úplné znenie v prílohe16.08.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA