Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 908/2022 zo dňa 24.08.2022, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:
- doplnku/časti plôch vo vlastníctve Mesta Nováky, a to parcely v k. ú. Nováky – parc. reg. E-KN č. 212 (evidovaná ako ostatná plocha o výmere 657 m2, LV č. 3070) a parc. reg. E-KN č. 799/3 (evidovaná ako ostatná plocha o výmere 1 002 m2, LV č. 3070), v súlade s priloženou tabuľkou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia spracovanou v nadväznosti na prepracovaný Geometrický plán č. 188/2020 zo dňa 03.09.2020 od spol. GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, M. Mišíka 19A), ktorý bol vypracovaný na základe odporúčania Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, a ktorým sa nahrádza pôvodný Geometrický plán č. A-147/2002 zo dňa 17.10.2003 od spol. GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, M. Mišíka 19A), podľa ktorého boli schválené pôvodné uznesenia o odpredaji nehnuteľného majetku mesta t. j. v roku 2004 (Uznesenie MsZ č. 8 - F/3 zo dňa 02.03.2004) a násl. v roku 2005 (Uznesenie MsZ č. 20 - D/1 zo dňa 13.12.2005), z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov k záhradkám do osobného vlastníctva užívateľov jednotlivých záhradiek, tzn. v prospech Viliama Bebeja, Daniela Fergela, Vladimíra Janka a manž,. Antona Kotrhu, Júlie Kulinovej, Miroslava Macharu a Ing. Pavla Šimku a manž., za cenu 10,00 €/m2.

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k záhradkám do osobného vlastníctva užívateľov jednotlivých záhradiek.

Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Nováky www.novaky.sk, úradná tabuľa mesta Nováky.

Doba zverejnenia: 13.09.2022 –

V Novákoch, dňa 09.09.2022

Ing. Dušan Šimka, v. r.
primátor mesta13.09.2022
Úplné znenie zámeru
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA