Rozhodnutie o odvolaní - verejná vyhláška

Odôvodnenie - Mesto Nováky (ďalej len "prvostupňový orgán") ako stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydal dňa 13.07.2022 rozhodnutie č. 1353/2022/10/SOÚ (ďalej len "prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bola na základe žiadosti stavebníka: PTH, a.s., so sídlom Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961, v zastúpení spol. NOVOPE, spol. s r.o., so sídlom Námestie Slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 51 746 034, v mene ktorej koná Ing. Peter Novota - konateľ (ďalej len ,,stavebník") povolená stavba "Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár" v rozsahu: SO 301 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky, PS 102 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky, na pozemkoch C-KN parc. č. 1851/24, 6271, 6272, 6263, 3307 a 423/3 v katastrálnom území Nováky (ďalej len "stavba").

Navrhovaná činnosť s názvom ,,Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" bola predmetom zisťovacieho konania. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-PD-OSZP-2021/023603-024 zo dňa 19.10.2021, právoplatné dňa 18.11.2021 o tom, že navrhovaná činnosť ,,Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.26.09.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
Verejná vyhláška - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania"Výrobná hala PE systém Nováky"Navrhovateľ: MOBIS Slovakia s.r.o.Termín zverejnenia: 22.4.2024 – 7.5.2024 ...
Zverejnené: 22.04.2024
Prerušenie dodávky tepla na ÚK a na ohrev teplej úžitkovej vody
BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti FORTISCHEM a.s. bude v dňoch od 22. 04. 2024 v čase od 6.00 hod do 26. 04. 2024 do 19.00 hod prerušená dodávka tepla na ÚK a na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická ...
Zverejnené: 18.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času v Novákoch
Mesto Nováky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone ...
Zverejnené: 08.04.2024
Vysielanie záznamu z rokovania MsZ
Mesto Nováky oznamuje, že v televízii Nováky bude odvysielaný záznam z rokovania MsZ konaného 18.03.2024.Termín vysielania:v piatok 05.04.2024 o 17.00 hv nedeľu 07.04.2024 o 17.00 h ...
Zverejnené: 04.04.2024
Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2024
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.04.2024 v čase od 07.30 - 15.30  prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia. ...
Zverejnené: 03.04.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA