Rozhodnutie o odvolaní - verejná vyhláška

Odôvodnenie - Mesto Nováky (ďalej len "prvostupňový orgán") ako stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydal dňa 13.07.2022 rozhodnutie č. 1353/2022/10/SOÚ (ďalej len "prvostupňové rozhodnutie"), ktorým bola na základe žiadosti stavebníka: PTH, a.s., so sídlom Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961, v zastúpení spol. NOVOPE, spol. s r.o., so sídlom Námestie Slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 51 746 034, v mene ktorej koná Ing. Peter Novota - konateľ (ďalej len ,,stavebník") povolená stavba "Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár" v rozsahu: SO 301 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky, PS 102 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky, na pozemkoch C-KN parc. č. 1851/24, 6271, 6272, 6263, 3307 a 423/3 v katastrálnom území Nováky (ďalej len "stavba").

Navrhovaná činnosť s názvom ,,Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" bola predmetom zisťovacieho konania. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-PD-OSZP-2021/023603-024 zo dňa 19.10.2021, právoplatné dňa 18.11.2021 o tom, že navrhovaná činnosť ,,Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.26.09.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA