Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

"Ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky"

 • Navrhovateľ, Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava,
  IČO 35 829 052, doručil dňa 30. 09. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
  republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov
  na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR"), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona
  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o zmene navrhovanej
  činnosti "Ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia v Elektrárni
  Nováky" (ďalej len "oznámenie o zmene" alebo "zmena navrhovanej činnosti"), vypracované
  podľa prílohy č. 8a k zákonu.


07.10.2022
Oznámenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA