Petícia občanov Hornej Nitry za obnovenie spojenia medzi vlakovou stanicou Prievidza a vlakovou stanicou Bratislava - hlavná stanica

Od decembra 2022 vlaky na uvedenej trati premávajú už len od/po vlakovú stanicu Bratislava - Nové Mesto, t. j. nezačínajú/nekončia na hlavnej stanici v Starom Meste: 

- trasa je kratšia, ale lístok je drahší

- z/do Nového Mesta je preprava po Bratislave komplikovanejšia, keďže túto stanicu/zastávku neobsluhuje taký počet MHD spojov ako hlavnú stanicu, čo je obzvlášť veľký problém počas víkendov, kedy nepremáva toľko spojov ako cez týždeň

- skomplikovalo sa cestovanie do Rakúska - predtým cestujúci na hlavnej stanici iba prešli z jednej koľaje na inú, teraz musia v Bratislave pendlovať medzi dvoma vlakovými stanicami 

- je možný prestup v Leopoldove na vlak, ktorý v smere z PD do BA ide na hlavnú stanicu, avšak medzi spojeniami je iba pár minútová medzera a v prípade meškania vlaku nadväzujúci spoj nečaká

- uvedená zmena sa negatívne dotýka veľkého počtu ľudí - obyvateľov aj návštevníkov Hornej Nitry

- zmena má negatívny dopad na pracovnú mobilitu, mobilitu študentov, návštevnosť regiónu atď.

- uvedená zmena nie je v súlade so všeobecnou snahou podporovať hromadnú prepravu ľudí, a tým chrániť životné prostredie; práve naopak, hromadná preprava sa takýmito zmenami stáva horšie dostupná a menej využívaná

Link na petíciu:

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-obcanov-o-prehodnotenie-noveho-cestovneho-poriadku-vlakovej-osobnej-dopravy-platneho-od-11.12.2022/ac30203b-adc1-482e-a667-e9ea39756a43

Chýba nám okolo 180 podpisov a do konca petície zostáva už len 41 dní. Petície iných regiónov/miest/obcí pomohli k prehodnoteniu grafikonu a aj na základe nich boli zrušené/zmenené spoje opätovne obnovené. 19.01.2023
„Protest poľnohospodárov – 22.02.2024“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Prievidza podľa § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer usporiadať na území mesta Nováky zhromaždenie: Protest poľnohospodárov. Zhromaždenie sa bude konať dňa ...
Zverejnené: 20.02.2024
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie"Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G"Navrhovateľ: VAŠA s. r. o.Termín zverejnenia: 16.02.2024 – 4.3.2024  ...
Zverejnené: 16.02.2024
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, zvoláva zasadnutie MsZ Nováky nad rámec plánovaných zasadnutí na deň 15. februára 2024 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 08.02.2024
Štatistické zisťovanie EU SILC
Štatistický úrad SR, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici oznamuje, že bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie  v meste Nováky sa ...
Zverejnené: 25.01.2024
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa na rok 2024 sú povinní podať len tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny – a to kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena ...
Zverejnené: 08.01.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA