Verejná vyhláška - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " IBV Martinovská, Nováky- SO 02 Komunikácie a spevnené plochy "

VAŠA s r. o., A. Hlinku 86, 972 71 Nováky požiadal dňa 11.11.2020 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom stavebnom úrade v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v spojení s § 3a) ods. 4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " IBV Martinovská, Nováky- SO 02 Komunikácie a spevnené plochy " umiestnenú na pozemku parc. č. 4111/4 a 4112/32 katastrálne územie Nováky, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Nováky, pod č. s. 70/2016/264/SOÚ dňa 21.11.2016, právoplatné dňa 30.12.2016. (ˇuplné znenie na stiahnutie v prílohe na tejto stránke)25.02.2023
Verejná vyhláška - úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA