Informovanie verejnosti – Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce

Navrhovateľ, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501, zastúpeného spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO 35729023, doručil dňa 30. 03. 2023 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zámer navrhovanej činnosti "Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce", vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Predmetný zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-trate-prievidza-jelsovce-

V zmysle § 65 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov mesto Nováky informuje verejnosť o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke mesta: www.novaky.sk

Predmetný zámer bol mestskému úradu v Novákoch doručený poštou dňa 11.4.2023. Vzhľadom na rozsah predloženého zámeru, pre ktorý nie je možné ho fyzicky zverejniť na úradnej tabuli mesta, je možné do dokumentov nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových dní mestského úradu Nováky, v kanc. č. 10. Dokumenty sú verejnosti sprístupnené po dobu 21 dní od doručenia zámeru. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko najneskôr do 21 dní od zverejnenia zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 821 35 Bratislava.13.04.2023
Rozhodnutie na stiahnutie (PDF)
Kompletné znenie zámeru vo formáte PDF
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie"16943 – Nováky - ul. Tichá - Rozšírenie NNK"Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná a. s., v zastúpení Ing. Anna Žiaková, AZ REAL PD s.r.o.. ...
Zverejnené: 27.02.2024
„Protest poľnohospodárov – 22.02.2024“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Prievidza podľa § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer usporiadať na území mesta Nováky zhromaždenie: Protest poľnohospodárov. Zhromaždenie sa bude konať dňa ...
Zverejnené: 20.02.2024
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie"Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G"Navrhovateľ: VAŠA s. r. o.Termín zverejnenia: 16.02.2024 – 4.3.2024  ...
Zverejnené: 16.02.2024
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, zvoláva zasadnutie MsZ Nováky nad rámec plánovaných zasadnutí na deň 15. februára 2024 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 08.02.2024
Štatistické zisťovanie EU SILC
Štatistický úrad SR, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici oznamuje, že bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie  v meste Nováky sa ...
Zverejnené: 25.01.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 05.03.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA