Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Mesto Nováky má zámer zameniť nehnuteľný majetok:
- časť parcely z majetku mesta evidovanej v k. ú. Nováky, v liste vlastníctva č. 3070 - parc. reg. E-KN č. 38/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 271 m2 ), ako novovytvorené parcely reg. C-KN č. 301/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 , 301/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , 301/12 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/13 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/15 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/17 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/18 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/21 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , 301/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 , o celkovej výmere 71 m2 , za časť parcely reg. C-KN č. 266/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 087 m2 ) evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 6160, vo vlastníctve spoločnosti Bývanie Nováky s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, F. Madvu 333/31, IČO: 53 126 955) ako novovytvorená parc. reg. C-KN č. 266/112 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2 , všetky zamerané Geometrickým plánom č. 48185655-143/2022 zo dňa 12.12.2022 od spoločnosti Patricius Sova - GEOSKTEAM (so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1); pričom sa parcely reg. C-KN č. 301/2 až 301/22 zamieňajú v prospech spoločnosti Bývanie Nováky s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, F. Madvu 333/31, IČO: 53 126 955 a parcela reg. C-KN č. 266/112 sa zamieňa v prospech Mesta Nováky, so sídlom 972 71 Nováky, Námestie SNP 349/10, z dôvodu vybudovaných parkovacích miest pre bytový dom "Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" (vo vlastníctve žiadateľa), bez finančného vyrovnania.03.05.2023
Úplné znenie
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:    •    časť z parc. reg.  C-KN č. 6283, k. ú. Nováky (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 560 m 2, evidovaná na LV č. 4759 v prospech Mesta Nováky) ...
Zverejnené: 25.03.2024
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť pozemku parc. reg. C-KN č. 123 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 168 m2 , evidovaná v LV č. 1, k. ú. Nováky) – nachádzajúceho sa pri ...
Zverejnené: 20.09.2023
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer zameniť nehnuteľný majetok:• časť parcely z majetku mesta evidovanej v k. ú. Nováky, v liste vlastníctva č. 3070 - parc. reg. E-KN č. 38/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 271 m2), ako novovytvorené parcely ...
Zverejnené: 27.07.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: - časti parciel reg. C-KN č. 285/1, 297/21, 303 (všetky na LV č. 1), E-KN č. 662/1 (na LV č. 3070), C-KN č. 5123, 5124, 5125 (všetky na LV č. 4759), ...
Zverejnené: 03.05.2023
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. C-KN č. 123 (zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 168 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) ...
Zverejnené: 02.03.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:pozemok parc. reg. C-KN č. 182/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 780 m2 , v celosti, evidovaného na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Nováky, na ...
Zverejnené: 13.03.2024
VYZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2023
Predmet priameho nájmu:Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 9, na ul. M. R. Štefánika (objekt Domu kultúry), 972 71  Nováky, postavený na parc. reg.  CKN č. 411/1 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej ...
Zverejnené: 19.09.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: - nebytové priestory v objekte č. 125 na Nám. SNP v Novákoch, parc. č. 16 k. ú. Nováky za účelom zachovania prevádzky : cyklo - šport v prospech Oľgy Pažickej CHAMPIONS ...
Zverejnené: 23.05.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: -časť parcely reg. C-KN č. 485 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 218 m2, vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) o rozmeroch cca ...
Zverejnené: 03.05.2023
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. C-KN č. 189/1 (zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8 003 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1 v prospech Mesta ...
Zverejnené: 02.03.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9aa ods. 2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 9 bod 9.3. ods. 3 písm. y) Zásad hospodárenia s majetkom mesta ...
Zverejnené: 04.01.2024
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- nebytové priestory v objekte č. 9 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc. č. 411/1 k. ú. Nováky za účelom zachovávania hudobnej skúšobne v prospech Ing. Petra Gorušu, M. R. ...
Zverejnené: 13.09.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: - nebytové priestory v objekte č. 125/2 na Nám. SNP v Novákoch, parc. č. 16 k. ú. Nováky za účelom zachovania prevádzky pre občianske združenie Materské centrum Nováčik v prospech občianskeho ...
Zverejnené: 23.05.2023
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:• časti pozemkov zapísaných v liste vlastníctva č. 3070 pre k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, parc. reg. E-KN č. 212 o výmere cca 23 m2 (ostatná plocha o celkovej výmere 657 m2) ...
Zverejnené: 15.03.2023
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. E-KN č. 738 (ostatná plocha o celkovej výmere 26 965 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v Liste vlastníctva č. 3070 v prospech Mesta Nováky) ...
Zverejnené: 02.03.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA