Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: časť pozemku z parc. reg. E-KN č. 50, k. ú. Nováky (evidovaná na LV č. 3070 ako ostatná plocha o výmere 635 m2 v prospech Mesta Nováky) o výmere cca 2 m2, v prospech Róberta Kluvanca, trvale bytom 972 26 Nitrianske Rudno, Podhorská 404/6 a Marcely Šalgovej, trvale bytom 972 71 Nováky, Lelovská 662/15, každý v 1/2, za cenu 10,00 €/m2, z dôvodu bezprostrednej blízkosti predmetného pozemku k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov (rodinný dom súp. č. 662 na parc. registra C-KN č. 776/1 a pozemky okolo neho – parc. reg. C KN č. 776/1, C-KN č. 776/9, E-KN č. 9, E-KN č. 11, každý v 1/2, evidované na LV č. 1530, k. ú. Nováky), za podmienky zamerania predmetnej časti pozemku geometrickým plánom na náklady žiadateľov.04.05.2023
Úplné znenie zámeru
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA