Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac August 2023

Oznamujeme Vám, že v dňoch 23.8.2023, 24.8.2023, 25.8.2023, 28.8.2023, 30.8.2023 a 31.8.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, výbušných predmetov a munície na rok 2023.10.08.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Máj 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 9.5.2024, 10.5.2024, 28.5.2024, 29.5.2024, 30.5.2024 a 31.5.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 30.04.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Apríl 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 12.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024, 17.4.2024, 18.4.2024, 22.4.2024, 23.4.2024, 24.4.2024 a 25.4.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi ...
Zverejnené: 03.04.2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky, bude vývoz zmesového komunálneho odpadu pre držiteľov odpadu v rodinných ...
Zverejnené: 29.02.2024
Predaj osobného motorového vozidla
Mesto Nováky v zmysle § 9a ods. 1c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov p o n ú k a na odpredaj /priamym predajom/ osobné motorové vozidlo, ktoré je vedené v inventarizačnom súpise majetku k 31. ...
Zverejnené: 01.02.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 18.1.2024, 19.1.2024, 25.1.2024, 26.1.2024, 29.1.2024 a 30.1.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 28.12.2023
Materská škola Nováky-podávanie žiadosti
Materská škola Nováky oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie nového dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú vydávať od 2. mája do 17. mája 2024  v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Rodič si ...
Zverejnené: 25.04.2024
Dotazník pre občanov
Oznamujeme občanom, že na webovej stránke mesta ako aj na facebookovom profile s názvom Mesto Nováky je zverejnený dotazník pre občanov pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky pre roky 2024-2030.  Link na dotazník:https://forms.gle/i8o2BxNBuR4JHHam7 ...
Zverejnené: 28.03.2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky, bude vývoz zmesového komunálneho odpadu pre držiteľov odpadu v rodinných ...
Zverejnené: 20.02.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2024
Oznamujeme Vám,  že v dňoch 6.2.2024, 7.2.2024, 8.2.2024, 9.2.2024, 14.2.2024 a 15.2.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 31.01.2024
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom autobusovej stanice v Novákoch
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu, a to pozemku parc. reg. C-KN č. 182/3, k. ú. Nováky, na ...
Zverejnené: 13.12.2023
Záverečný účet mesta Nováky
Pred schválením je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Záverečný účet mesta je trvalo zverejnený na webe mesta. Každý občan, môže požiadať o prípadné doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré ...
Zverejnené: 18.04.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 11.3.2024, 12.3.2024, 13.3.2024, 14.3.2024, 25.3.2024, 26.3.2024, 27.3.2024 a 28.3.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 06.03.2024
Oznámenie o zrušení Obchodnej verejnej súťaže – autobusová stanica Nováky
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 261/2024 zo dňa 29.01.2024 oznamuje zrušenie Obchodnej verejnej súťaže na prenechanie majetku mesta do nájmu - autobusovej stanice na ul. Gašpara Košťála ...
Zverejnené: 07.02.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom autobusovej stanice v Novákoch - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - pozemku parc. reg. C-KN č. 182/3, k. ú. Nováky, na časti ktorého sa nachádza autobusové nástupište tvoriace súčasť tohto pozemku, ...
Zverejnené: 28.12.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2023
Oznamujeme Vám, že v dňoch 7.12.2023, 8.12.2023, 14.12.2023, 15.12.2023, 21.12.2023 a 22.12.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 29.11.2023
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA