Riešenie migračných výziev v meste Nováky

Fotografia ku podstránke: Riešenie migračných výziev v meste Nováky

Projekt pod názvom "Riešenie migračných výziev v meste Nováky", kód projektu 302091DBY6 Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie

Výška oprávnených výdavkov: 33 800 Eur
z toho výška finančnej podpory z EÚ: 33 800 Eur04.09.2023
Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky
FOTO: Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky
Zriadenie wifi prístupových bodov v meste NovákyZákladné informácie o projekte: Názov projektu: Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky Kód ITMS2014+: 311071CFM5 Prijímateľ: mesto Nováky Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 Konkrétny ...
Zverejnené: 21.11.2023
Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 2/2
FOTO: Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 2/2
Predmetom energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti súčasného stavu a technicko-ekonomické posúdenie potenciálu úspor energie vybraných objektov v majetku mesta Nováky. EA je spracovaný v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni. EA je vypracovaný v ...
Zverejnené: 20.06.2022
Nováky – rozvoj energetických služieb
FOTO: Nováky – rozvoj energetických služieb
Mesto Nováky potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby.Úspešná realizácia projektu bude ...
Zverejnené: 19.01.2022
„Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky“.
V roku 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečujú ochranu mesta Nováky pred povodňami. Práce boli dokončené v roku 2017.Protipovodňové opatrenia boli súčasťou rozsiahleho projektu s názvom:POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM,ktorý ...
Zverejnené: 10.04.2018
Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze
FOTO: Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze
Ako sme už viackrát informovali, Mesto Nováky sa postupne snaží obnoviť Kaplnku sv. Juliany. Ak pôjdete po ceste 1/64 cez Nováky, nezabudnite sa aspoň pohľadom pristaviť na tejto národnej kultúrnej pamiatke, nachádzajúcej sa na starom nováckom cintoríne ...
Zverejnené: 03.10.2016
Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky
FOTO: Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky
Projekt pod názvom "Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky", kód projektu 302041BDQ3.Cieľom projektu je zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie formou regernácie vnútroblokov sídlisk, ktoré bude spĺňať potreby obyvateľov okolitých bytových domov s uplatnením ...
Zverejnené: 30.01.2023
Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 1/2
FOTO: Energetický audit - vybrané objekty v majetku mesta Nováky 1/2
Predmetom energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti súčasného stavu a technicko-ekonomické posúdenie potenciálu úspor energie vybraných objektov v majetku mesta Nováky. EA je spracovaný v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni. EA je vypracovaný v ...
Zverejnené: 20.06.2022
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Mesto Nováky
Bližšie informácie:Realizácia v objekte polikliniky.Financovanie:   celkové oprávnené výdavky vo výške                   823 529,41 Eur                               NFP vo výške 95%                                     782 352,94 Eur                               Spoluúčasť vlastné zdroje 5%      ...
Zverejnené: 18.01.2022
Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky už začala
„V decembri 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečia ochranu mesta Nováky pred  povodňami. Protipovodňové opatrenia  sú súčasťou rozsiahleho  projektu s názvom: POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  A SUCHOM, ktorý zastrešuje Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p, ...
Zverejnené: 08.12.2016
Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“
FOTO: Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“
V apríli a máji 2015 sa v meste Nováky realizoval projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“, ktorý bol podporený zo štátneho rozpočtu SR, v rámci prevencie kriminality, sumou 12 000,- EUR. Celkové náklady na projekt boli 16 874,- ...
Zverejnené: 16.06.2015
Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky
FOTO: Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky
Projekt pod názvom "Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky", kód projektu 302021BGI8.Cieľom projektu je modernizácia, vybudovanie prístavby a prestavba areálu a budov materskej školy za účelom navýšenia kapacity miest.Výška oprávnených výdavkov: 684 429,05 Eur   z toho výška finančnej ...
Zverejnené: 30.01.2023
Nováky – rozvoj energetických služieb
FOTO: Nováky  –  rozvoj energetických služieb
Mesto Nováky potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby.Úspešná realizácia projektu bude ...
Zverejnené: 30.05.2022
Vodozádržné opatrenia v meste Nováky
Bližšie informácie:           Realizácia v parku v okolí kostola a pred kúriou.Financovanie:   celkové oprávnené výdavky vo výške                   515 953,30 Eur                    ...
Zverejnené: 17.01.2022
Rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Nováky
Mesto Nováky rekonštruovalo ďalšiu časť verejného osvetlenia.Modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečil kvalitný svetelno-technický stav sústavy verejného osvetlenia a zvýšila sa kvalita života v meste Nováky, modernizovali a unifikovali sa svietidlá, usporila sa elektrická energia, zvýšila sa bezpečnosť obyvateľstva na komunikáciách.Projektom Rekonštrukcia verejného ...
Zverejnené: 06.12.2016
Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch
FOTO: Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch
Národná kultúrna pamiatka, Kaplnka sv. Juliany, ktorá sa nachádza na starom nováckom cintoríne na ul. A. Hlinku, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. ÚPZF 855/0 a názvom pohrebná kaplnka. Jej vznik je datovaný do 1/3 devätnásteho ...
Zverejnené: 08.12.2014
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA