Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 1 - súťažný návrh

V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 1 v celkovej výmere 37,25 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. A. Hlinku v Novákoch, parcela reg. C-KN č. 1445/2 – zastavaná plocha a nádvorie, objekt je evidovaný na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky ako budova obchodu a služieb, popis stavby Dom služieb, Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, zverejňuje doručený súťažný návrh.11.06.2024
Opakované výberové konanie-riaditeľ CVČ v Novákoch
Mesto Nováky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone ...
Zverejnené: 21.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 4 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 4 v celkovej výmere 54,48 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 3.6.2024, 4.6.2024, 5.6.2024, 6.6.2024, 13.6.2024, 14.6.2024, 19.6.2024 a 20.6.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 30.05.2024
Materská škola Nováky-podávanie žiadosti
Materská škola Nováky oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie nového dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú vydávať od 2. mája do 17. mája 2024  v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Rodič si ...
Zverejnené: 25.04.2024
Dotazník pre občanov
Oznamujeme občanom, že na webovej stránke mesta ako aj na facebookovom profile s názvom Mesto Nováky je zverejnený dotazník pre občanov pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky pre roky 2024-2030.  Link na dotazník:https://forms.gle/i8o2BxNBuR4JHHam7 ...
Zverejnené: 28.03.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 6 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 6 v celkovej výmere 23,87 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí objektu súp. č. 456 na ...
Zverejnené: 11.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 3 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 3 v celkovej výmere 76,78 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Guláš paráda 2024
Mesto Nováky v spolupráci s FK ISKRA Nováky organizuje podujatie GULÁŠ PARÁDA 2024 (súťaž vo varení gulášu družstiev)Kedy: 22. júna 2024 od 09.00Kde: Futbalový štadión Nováky Súťažné družstvá budú zaregistrované po prihlásení na mailovej adrese: peter.mistina@novaky.sk  Registrácia družstiev do 14.06.2024 ...
Zverejnené: 28.05.2024
Záverečný účet mesta Nováky
Pred schválením je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Záverečný účet mesta je trvalo zverejnený na webe mesta. Každý občan, môže požiadať o prípadné doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré ...
Zverejnené: 18.04.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 11.3.2024, 12.3.2024, 13.3.2024, 14.3.2024, 25.3.2024, 26.3.2024, 27.3.2024 a 28.3.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 06.03.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 5 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 5 v celkovej výmere 70,22 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 2 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 2 v celkovej výmere 36,47 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Máj 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 9.5.2024, 10.5.2024, 28.5.2024, 29.5.2024, 30.5.2024 a 31.5.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 30.04.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Apríl 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 12.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024, 17.4.2024, 18.4.2024, 22.4.2024, 23.4.2024, 24.4.2024 a 25.4.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi ...
Zverejnené: 03.04.2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky, bude vývoz zmesového komunálneho odpadu pre držiteľov odpadu v rodinných ...
Zverejnené: 29.02.2024
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA