Oznámenie o výsledku priameho nájmu

Dňa 29.04.2015 bol podľa ustanovenia §9 a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky, vyhlásený „Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2015“ v objekte č. 9 (priestory Hotela Gastra) na ul. M.R.Štefánika v Novákoch.
Na základe uvedeného Mesto Nováky oznamuje výsledky vyhodnotenia cenových ponúk na nebytové priestory v objekte č. 9 na ul. M.R.Štefánika v Novákoch:

1. v poradí: Emília Zaťková
2. v poradí: Vladimír Zaťko
3. v poradí: Marrion, s.r.o.


28.05.2015