Žiadosť o zmenu č.7 integrovaného povolenia prevádzky

“Výroba PVC, výroba iniciátorov“ podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

03.06.2015