Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na II. polrok 2015

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Hlavný kontrolór v zmysle uvedeného zákona predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.

04.06.2015