Mesto Nováky vyzýva

Mesto Nováky ako správca dane v zmysle § 80 ods. 1 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) vyzýva občanov, ktorí doposiaľ nezaplatili 1. splátku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015, aby tak urobili čo najskôr. Platiť môžete do pokladne Mestského úradu, poštovou poukážkou, ktorú si možete vyzdvihnúť na prvom poschodí číslo dverí 11 u p. Rusovej, alebo na účet mesta Nováky uvedený v rozhodnutí.

11.06.2015