Mesto Nováky - výberové konanie

Mesto Nováky v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

„vedúci, vedúca sociálnych vecí a školstva”


Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky prijatia:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- odborná prax min. 5 rokov,
- znalosť práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook),
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- organizačné schopnosti a samostatnosť.

Výhodou je:
- prax vo verejnej správe,
- prax v riadení,
- znalosť právnych predpisov v danej oblasti,
- vodičský preukaz skupiny “B”.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Termín nástupu:
- 02. 09. 2015

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie – vedúca SVaŠ – neotvárať” najneskôr do 08. 07.2015 do 10,00 h na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnili požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Nováky, 16. 06. 2015

RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta Nováky

16.06.2015