Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 22. júna 2015 (pondelok) o 15,00 h

PRIMÁTOR MESTA NOVÁKY RNDr. Daniel Daniš V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 22. júna 2015 (pondelok) o 15,00 h

Program

1. Otvorenie
2. Návrh aktualizácie rozpočtu mesta č. 1 na rok 2015
3. Schválenie úveru na financovanie investícií
4. Návrh plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2015
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
7. Správa o PO a CO za rok 2014
8. Závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 05. 05. a 26. 05. 2015 Príloha č. 1
9. Interpelácie a rôzne
10. Záver

Materiál uvedú:
K bodu 2, 3 vedúca ekonomického oddelenia
K bodu 4 prednosta MsÚ
K bodu 5, 6 hlavný kontrolór
K bodu 7 vedúca oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí
K bodu 8 predseda komisie výstavby

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.

RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta

17.06.2015