Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Mesto Nováky sa v spolupráci s odborníkmi v oblasti životného prostredia pripravuje v týchto dňoch na vstup do nového programového obdobia 2014-2020, ktoré nám umožní čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov rôznych finančných mechanizmov. Jeho zámerom je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta s narábaním odpadu ako takého, ktorý je produkovaný vo viacerých oblastiach života mesta. Taktiež chceme zvýšiť možnosti schvaľovania predkladaných žiadostí pre investičné zámery mesta, ktoré umožnia efektívnejšie narábanie s odpadom a jeho zberom. To v konečnom dôsledku mestu prinesie úsporu finančných prostriedkov do rozpočtu.

Vyjadrenie primátora mesta RNDr. Daniela Daniša:

„Po zisteniach, ktoré priniesli skutočnosti po mojom nástupe do funkcie primátora mesta som musel prehodnotiť a dokonca aj doplniť niektoré z priorít napĺňania mojej predvolebnej kampane. Jednou z nich je zvýšenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov v sférach, ktoré sú neodmysliteľnou dennou realitou mesta. Takou je i odvetvie tepelného hospodárstva a odpadového hospodárstva. Nové programové obdobie 2014-2020 má priniesť obciam a mestám možnosti získavania finančných prostriedkov na investičné aktivity, ktoré by mali zvýšiť aj úsporu finančných prostriedkov v daných oblastiach v rozpočte mesta.

Preto sa mesto rozhodlo ísť cestou pripravenosti na výzvu zo strany Európskej únie a v týchto sférach pripravujeme spracovanie koncepcií a stratégií. Tie budú následne rozpracované do akčných plánov, ktoré v sebe nesú konkrétne projektové zámery. Ide nám hlavne o to, aby tak významné investičné zásahy v oblastiach ako je tepelné a odpadové hospodárstvo mali významný finančný efekt a to vo forme úspor. Za posledné mesiace som zistil skutočnosti, ktoré nás nútia ku opatreniam zapracovaných vo vyššie uvedených dokumentoch. V prípade ich neprijatia by mesto muselo dospieť k nepopulárnym krokom, k zvyšovaniu poplatkov. Napríklad v rovine odpadového hospodárstva. Po predložení analýzy poplatkov sme zistili, že spomedzi okolitých miest a obcí patríme medzi tie najsociálnejšie, čo do výšky poplatku.“

Mesto Nováky, by v súvislosti s odpadovým hospodárstvom chcelo zastať úlohu akéhosi gestora pre zvyšovanie povedomia obyvateľov Novák pri nakladaní s biologickým a kuchynským odpadom a zároveň s nakladaním komunálneho a separovaného odpadu.

Možno si myslíte, že triedenie odpadov (papier, plasty, sklo a kovy) a kompostovanie biologických odpadov (napr. tráva, zelený odpad z kuchyne...) nemá pre Vás žiadne výhody, ale to sa veľmi mýlite. Triedenie a kompostovanie má environmentálne, ekonomické a aj sociálne výhody.

Výhody separovania odpadu a kompostovanie:
  • Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu, a preto sa následne ťaží a získava menej prvotných surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli ťažbe surovín.
  • Triedenie prináša významné úspory prírodných zdrojov a znižuje znečisťovanie životného prostredia.
  • Spracovaním vytriedených druhotných surovín sa spotrebúva menšie množstvo energie.
  • Domácim kompostovaním získavame kvalitné a ekologické hnojivo, čím neznečisťujeme pôdu chemickými hnojivami.
  • Keď budete kompostovať odpad, tak sa bude ukladať na skládkach menšie množstvo odpadov - to znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za odpad ktorý skončí na skládke sa platia nemalé finančné prostriedky. Čím viac budeme kompostovať, tým viac mesto ušetrí.
  • Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia pracujúci na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách odpadov, v kompostárňach...).
Spracovala: Ing. Ďurišová

27.07.2015
„Protest poľnohospodárov – 22.02.2024“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Prievidza podľa § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer usporiadať na území mesta Nováky zhromaždenie: Protest poľnohospodárov. Zhromaždenie sa bude konať dňa ...
Zverejnené: 20.02.2024
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie"Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G"Navrhovateľ: VAŠA s. r. o.Termín zverejnenia: 16.02.2024 – 4.3.2024  ...
Zverejnené: 16.02.2024
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, zvoláva zasadnutie MsZ Nováky nad rámec plánovaných zasadnutí na deň 15. februára 2024 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 08.02.2024
Štatistické zisťovanie EU SILC
Štatistický úrad SR, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici oznamuje, že bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie  v meste Nováky sa ...
Zverejnené: 25.01.2024
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa na rok 2024 sú povinní podať len tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny – a to kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena ...
Zverejnené: 08.01.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA