Koncepcia tepelného hospodárstva

Nedávno sme vám priniesli správu o pripravovanej sérii článkov z diania v meste Nováky. Prvým z nich je informácia o tepelnom hospodárstve. V tejto oblasti je pre mesto prioritou udržanie centrálneho zdroja tepla. Naň sú napojené nielen budovy vo vlastníctve mesta, ale aj samotní občania. Zrušením centrálneho zdroja tepla v mestských budovách by sa obyvateľom zvýšili náklady na dodávku tepla. To mesto v žiadnom prípade nechce dopustiť. Preto v súčasnosti mesto Nováky vytvára koncepciu, ktorá by nám mala napovedať, akou formou realizovať rekonštrukciu centrálneho zdroja tepla. Od nej očakávame zníženie nákladov na strane mesta i na strane občanov.

Kým mesto pripraví koncepciu (bude uvažovať o najvhodnejších postupoch na zníženie nákladov), budeme situáciu riešiť vyregulovaním hlavných budov, patriacich mestu, kde sú vyššie náklady na vykurovanie. Týka sa to hlavne Domu kultúry a Domu služieb, kde máme nájomníkov, ktorým chceme zvýšiť komfort. Následne by to boli obchodíky, ktoré máme v bytovom dome ,,Účko“. Chceli by sme riešiť aj školy a futbalový štadión, no stále musíme myslieť na to, že sme obmedzení rozpočtom. Vyregulovanie celého systému plánujeme stihnúť do začiatku vykurovacieho obdobia. Konkrétne by sa mali vyregulovať systémy, zatepliť potrubia a vymeniť regulačné ventily na radiátoroch. Na rekonštrukciu domu služieb, domu kultúry a škôl už máme pripravenú projektovú dokumentáciu. V súčasnej dobe pripravujeme dokumentáciu na futbalový štadión a na ,,Účko“.

To sú zámery najbližšieho obdobia týkajúce sa tepelného hospodárstva. Do budúcna chceme využiť nové programové obdobie 2014-2020, ktoré nám prináša niekoľko možností. Do 10. septembra tohto roku sa predkladajú žiadosti o finančnú dotáciu z envirofondov. Na rekonštrukciu verejných budov vo vlastníctve mesta, sme oprávnení požiadať o dotáciu. Môžeme podať viacero návrhov a viacero žiadostí, preto sme sa rozhodli riešiť viacero budov. Prostriedky môžeme čerpať aj z rôznych iných finančných mechanizmov. Sú to napríklad štrukturálne fondy, rôzne dotačné fondy – štát, cezhraničná spolupráca, bankové subjekty ale aj podniky, ktorých výrobný program zahŕňa výrobu energii. Tých možností je mnoho. Samozrejme, určitý podiel musí financovať aj samotné mesto. Zoberme si príklad, že dostaneme dotáciu vo výške stotisíc eur. Mesto by muselo uhradiť 5% z celkovej sumy. Išlo by teda o minimálnu investíciu zo strany mesta, vzhľadom na výsledný efekt. Na to, aby sme dotácie mohli využiť, musíme byť pripravení. Preto mesto Nováky pripravuje spomínanú koncepciu. Aby sme všetky plány a celú koncepciu zastrešili, vysúťažili sme spoločnosť, ktorá naše zámery spracuje a dá ich do plánovacieho- strategického rámca. Určia priority a následne na to naviažu na konkrétne možnosti čerpania finančných prostriedkov.

Musíme pripomenúť, že mesto Nováky sa drží hesla dvakrát meraj a raz strihaj. Preto sme sa rozhodli ísť myšlienkou koncepčnosti a plánovania napriek tomu, že si to vyžaduje dlhší časový priestor. Veríme, že opatrenia budú mať významný efekt. Ako výsledok očakávame ušetrenie finančných prostriedkov mesta a občanov. To je hlavným cieľom mesta Nováky v oblasti tepelného hospodárstva.

05.08.2015