Žiadosť o zmenu č.13 integrovaného povolenia prevádzky

“Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ - podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Úplné znenie na stiahnutie tu ...

14.08.2015