Oznámenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Úplné znenie dokumentu
Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu od navrhovateľa Fortischem, a.s.

25.11.2015