Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory:
nachádzajúce sa na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, k. ú. Nováky, LV č. 1, parc. č. 411/1, súpisné číslo 9 v Dome kultúry Nováky v suteréne v miestnosti bývalej kolkárne s rozlohou 140 m2 a bývalého grilu s rozlohou 160 m2 na účel prevádzkovania fitnescentra.

26.01.2016