Zápisnica z výberového konania

na obsadenie pracovného miesta vedúci, vedúca oddelenia vnútornej správy u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Mesto Nováky, Mestský úrad v Novákoch, dňa 03. decembra 2015 vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci, vedúca oddelenia vnútornej správy“. Informácia o výberovom konaní bola zverejnená dňa 03. decembra 2015 na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta Nováky www.novaky.sk. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 22. januára 2016 o 08,45 h v kancelárii primátora mesta Nováky.

Výberová komisia pracovala v zložení:
1. Mgr. Milan Oršula, predseda komisie
2. Ing. Zuzana Hajsterová, členka komisie
3. Ing. Andrea Ďubašáková, členka komisie

Výberového konania sa zúčastnili uchádzači:
1. Ing. Ingrid Kmeťová
2. Mgr. Ing. Eduard Prilinský

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru. Po vyhodnotení výsledkov komisia určila toto poradie uchádzačov:
1. Ing. Ingrid Kmeťová
2. Mgr. Ing. Eduard Prilinský

Mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta, uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia.

Nováky, 25. januára 2016
Mgr. Milan Oršula
predseda komisie

26.01.2016