Mesto Nováky získalo špičkové vozidlo na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Úplné znenie na stiahnutie
Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac poškodeným životným prostredím na Slovensku. Kvalitu ovzdušia výraznou mierou ovplyvňuje energetika - najmä tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch. Menšie množstvo exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne vykurovanie. Značnou mierou sa na celkovom znečistení ovzdušia sa však podieľa aj doprava, predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch. Mesto Nováky nedisponovalo kvalitnou technikou ktorá by mu umožňovala zmierňovať či odstraňovať negatívne vplyvy dopravy na kvalitu ovzdušia v meste.

Kvalitné čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev v meste bývalo problematické, no tento nedostatok bude čoskoro zažehnaný. Vďaka úspěšnému projektu „Ochrana ovzdušia v meste Nováky - Nákup multifunkčného čistiaceho vozidla” ktorý bol schválený Ministerstvom životného prostredia v rámci Operačnému programu Životné prostredie, opatrenie č. 3.1 – „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“ mesto získalo prostriedky na nákup špičkového čistiaceho vozidla.

S pomocou štrukturálnych fondov EÚ mesto získalo špičkové multifunkčné čistiace vozidlo Mercedes Benz Unimog U-300 so zametacou a polievacou nadstavbou, ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude mesto schopné zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím sa znížia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia. Nové čistiace vozidlo začalo čistiť cesty v správe města zatiaľ skúšobne od jesene 2011. Verme, že tento projekt pomôže k zvýšeniu čistoty ciest a verejných priestranstiev a k skvalitneniu životného prostredia.

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie – Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Operačný program Životné prostredie – opatrenie 3.1 „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“. Riadiaci orgán programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky. Celkové oprávnené výdavky projektu: 413 139,44 EUR.

06.11.2011