Program obnovy budovy kúrie v Novákoch aktivity zrealizované v rokoch 2010, 2011 a 201

Budova kúrie zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. ÚPZF 856/0, ktorá sa nachádza na Námestí SNP 174/23 je jedna z mála pomerne zachovalých historických pamiatok v Novákoch.
Pokiaľ by sa mala uchovať aj pre budúcnosť je nutné uskutočniť rozsiahlu rekonštrukciu zameranú hlavne na sanáciu zavlhnutých murív a fasád budovy.
V súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu sa v rokoch 2010, 2011 a 2012 zrealizovali niektoré prípravné práce na záchranu kúrie, ktoré boli vo väčšej miere podporené dotáciami z Ministerstva kultúry SR v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok.
V uvedenom období bolo zrealizované:
  • zameranie skutkového stavu - r.2010
  • posúdenie zavĺhania murív - r.2010
  • vypracovanie Projektu sanácie zavlhnutých murív a fasád objektu , ktorý zahŕňa celkovú rekonštrukciu budovy vrátane vybudovania novej splaškovej a dažďovej kanalizácie, ktorých nefunkčnosť je jednou z príčin celkového podmočenia budovy - r.2010
  • pamiatkové výskumy (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum) - r.2011
  • vybudovanie novej vonkajšej splaškovej kanalizácie - r.2011
  • reštaurátorský výskum – r. 2012
Celkové náklady na zrealizované činnosti boli 18 929 ,- EUR z čoho dotácie z Ministerstva kultúry SR boli 11 200,- EUR ( 5 500 EUR v roku 2010, 4 000 EUR v roku 2011 a 1 700 EUR v roku 2012) a náklady mesta 7 729,- EUR.
Na celkovú rekonštrukciu budovy kúrie by boli potrebné finančné prostriedky vo výške cca 400 000 EUR.

14.12.2012