Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a autobusových zastávok v Novákoch

Od septembra 2010 do konca augusta 2011 sa v meste Nováky uskutočňovali práce na projekte „Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a autobusových zastávok v Novákoch“.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom rekonštrukcie centra mesta, zlepšiť jeho kvalitu a bezpečnosť. Projekt zahŕňal aktivity realizované v dvoch centrálnych zónach mesta Nováky ( nádvorie pred Mestským úradom a autobusová stanica), kde sa zrekonštruovali spevnené plochy, vysadila sa verejná zeleň, osadili sa lavičky a zrekonštruovali sa chodníky; na autobusovej stanici sa vykonala aj rekonštrukcia autobusových zastávok a na nádvorí pred Mestským úradom boli postavené nové verejné toalety. Súčasťou projektu bola aj kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia celej centrálnej mestskej zóny, vrátane ulice Sama Chalupku a osvetlenia prechodu pre chodcov pred Mestským úradom.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Regionálny operačný program – opatrenie 2.2 „Regenerácia sídiel“. Celková výška nákladov na projekt: 1 135 tis. EUR, z toho príspevok z EÚ a ŠR: 910 tis. EUR.

22.02.2012