Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky

Mesto Nováky realizovalo stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky“, od júla 2010 do konca novembra 2011.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkých užívateľov miestnych komunikácií, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky použitím moderných a úsporných osvetľovacích telies a spolu s ich účinným riadením a monitorovaním zabezpečiť zníženie výdavkov na verejné osvetlenie.
Miestom realizácie projektu boli ulice Šoltésova, Vajanského, Hurbanova, Nábrežná , Kollárova, Lesná, Lelovská, Duklianska a ulica Trenčianska až po výpadovku na Prievidzu, na ktorých sa vymenilo 132 ks svietidiel, vymenili sa stožiare, resp. sa nanovo natreli, osadili sa nové rozvádzače a namontovala sa nová monitorovacia a riadiaca jednotka.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – opatrenie 2.2 „Budovanie a modernizácia VO pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky “. Celková výška nákladov na projekt: 372 tis. EUR, z toho príspevok z EÚ a ŠR: 250 tis. EUR.

22.02.2012