Projekt Územný plán mesta Nováky, zmeny a doplnky č.5 realizovaný v roku 2012

Mesto Nováky aktualizovalo v roku 2012 územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Nováky, t.j. Územný plán mesta Nováky zmeny a doplnky č.5.

Celkové náklady na aktualizáciu Územného plánu mesta Nováky, zmeny a doplnky č.5 (ďalej len ÚPN ZaD č.5) boli 9 980,-EUR.

Mesto Nováky podalo v januári 2012 Žiadosť o poskytnutie dotácie na aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie v rámci výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: „Dotačná schéma na základe Zákona č.226/2011“ (uzávierka bola dňa /02/2012) a žiadosť bola schválená. Výška dotácia bola 3 992,- EUR a náklady mesta Nováky na spracovanie ÚPN ZaD č.5 boli 5988,- EUR.

Územný plán mesta Nováky, Zmeny a doplnky č .5 je zverejnený na stránke mesta www.novaky.sk v časti samospráva / územný rozvoj mesta.

13.02.2013