Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch

Národná kultúrna pamiatka, Kaplnka sv. Juliany, ktorá sa nachádza na starom nováckom cintoríne na ul. A. Hlinku, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. ÚPZF 855/0 a názvom pohrebná kaplnka. Jej vznik je datovaný do 1/3 devätnásteho storočia.
Z dôvodu prinavrátiť jej pôvodný vzhľad a pokiaľ možno aj funkciu, boli v minulých rokoch zahájené práce na jej obnove.

V súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu sa z rozpočtu mesta v rokoch 2012 a 2013 realizovalo:
  • zameranie skutkového stavu,
  • pamiatkové výskumy (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum),
  • posúdenie zavlhnutia a bol vypracovaný projekt sanácie, ktorého súčasťou je dokumentácia kompletnej obnovy budovy kaplnky.
Pri realizovaní pamiatkového výskumu bola o. i v interiéri pod vápenným náterom objavená nástenná maľba, ktorej súčasťou sú aj erby rodiny Majthényi. Krajský pamiatkový úrad vydal rozhodnutie vykonať reštaurátorský výskum tejto maľby.

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie nástennej maľby v interiéri kaplnky sv. Juliany Nováky bol realizovaný v roku 2014 a náklady vo výške 1 100,- EUR z celkových nákladov 1190,-EUR boli hradené z dotačného programu Ministerstvo kultúry SR Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok.

V roku 2014 boli zároveň zahájené aj práce stavebného charakteru na obnove kaplnky. Realizovali sa hlavne práce na sanácii kaplnky, ako osekanie vnútorných a vonkajších zavlhnutých omietok, odstránenie poteru a rozpadnutej pôvodnej dlažby, výkopy po vonkajšom obvode kaplnky a vo vnútri kaplnky, izolácia základového muriva z vonkajšej strany a izolácia oltárnej menzy. Zrealizovala sa nízkonapäťová elektrická prípojka ku kaplnke.
Práce sa realizujú aj v súčasnosti a ďalšie etapy, do ktorých patrí prioritne oprava strechy a výmena strešnej krytiny, by sa mohli realizovať v ďalších rokoch.

08.12.2014