Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“

V apríli a máji 2015 sa v meste Nováky realizoval projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“, ktorý bol podporený zo štátneho rozpočtu SR, v rámci prevencie kriminality, sumou 12 000,- EUR. Celkové náklady na projekt boli 16 874,- EUR, z toho suma z rozpočtu mesta bola 4 874,-EUR.

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti v meste Nováky, tak vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta, ako aj k majetku na území mesta.
Projekt riešil výmenu 4 pôvodných zastaralých kamier za nové technicky kvalitnejšie a výkonnejšie otočné kamery a kamerový systém bol doplnený o 3 nové stacionárne kamery. Zároveň sa dokončila výmena analógových káblov za optické.

Súčasťou projektu je aj nový centrálny monitorovací systém, s možnosťou pripojenia ďalších kamier.

Modernizácia a rozšírenie kamerového systému umožní v monitorovaných lokalitách zabezpečiť nepretržitý dozor hlavne nad dopravnou situáciou a nad verejným poriadkom, zabráni sa vandalizmu a ničeniu majetku obce a zlepšia sa podmienky pri odhaľovaní trestných činov a priestupkov. Aj z týchto dôvodov plánuje Mesto Nováky v budúcnosti kamerový systém ďalej rozširovať.

16.06.2015