Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok viď. príloha.

03.02.2016