Výzva na podávanie ponúk v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2016

Úplné znenie na stiahnutie
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor pozostávajúci z troch miestností nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 960 na ul. Matice slovenskej (objekt polikliniky)

02.03.2016