Oceňovanie osobností mesta

Vážení občania, dovoľujem si Vás požiadať o súčinnosť pri oceňovaní osobností nášho mesta, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu mesta v rôznych oblastiach spoločenského života. Ako občanovi Novák mi dlhé roky chýbali takéto aktivity zo strany mesta. Aktivity, na ktoré by sme všetci mohli byť hrdí, ktoré by poukázali na záujem mesta o činnosť a úsilie jednotlivcov i kolektívov. Na poslednom rokovaní MsZ poslanci schválili mnou predkladaný materiál týkajúci sa zásad o udeľovaní ocenení mesta Nováky. Tento materiál nám umožňuje formálne uznanie osobností spojených s mestom. Uvedomujem si, že nie je jednoduché, a bolo by z mojej strany snáď aj sebecké, aby som sám spísal zoznam ocenených.

Preto oslovujem Vás, milí občania, predsedovia športových a voľnočasových organizácii a záujmových spolkov, aby Ste predložili svoje návrhy prostredníctvom predtlačeného formulára a zaslali ho na nižšie uvedené kontaktné údaje, či už osobne, poštou alebo elektronicky.

Tlačivá a kontaktné údaje tu.

18.03.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA