Verejná súťaž na reštaurovanie nástenných malieb v Kaplnke sv. Juliany v Novákoch

Príloha č. 1
Verejná súťaž
Predpokladaný rozsah prác reštaurovania nástennej maľby v interiéri kaplnky sv. Juliany v Novákoch
 • odstránenie sekundárnych náterov
 • upevnenie – injektáž uvoľnených častí omietok s výmaľbou k podkladu
 • dočistenie maľby
 • odstránenie sekundárnych omietok a vysprávok
 • odsolenie zavlhnutých častí maľby
 • vytmelenie poškodených častí maľby
 • doplnenie úbytkov pôvodných omietok
 • prispôsobenie povrchu nových omietok k originálnej vrstve
 • úprava savosti povrchov
 • retuš úbytkov pôvodnej maľby
 • rekonštrukcia výmaľby
 • dokumentácia


18.03.2016