Čo prinesie pre občanov nový zákon o odpadoch???

Vedeli ste, že každý obyvateľ Slovenskej republiky ročne vyprodukuje 350 kg komunálneho odpadu? Zloženie tohto odpadu znázorňuje obr. č. 1 – príkladná Slovenská kuka nádoba. Takto nahádzaný komunálny odpad v jednej nádobe skončí na skládkach komunálneho odpadu. Skládkovanie odpadov je najhorší spôsob zneškodňovania odpadov. Skládka pôsobí na jednotlivé zložky životného prostredia ako voda, vzduch, zem, rastliny a živočíchy ale hlavne na naše zdravie. Skládky sa postupne napĺňajú a ich kapacity sa blížia k ich uzatváraniu. Samotné skládky odpadov menia celý ráz krajiny a pravidelne na nich dochádza k úletom plastov do okolia a o zápachu z nich ani nehovoriac... Toto je to čo chceme zanechať pre naše budúce generácie? Nové skládky sa už našťastie povoľovať nebudú a preto je dôležité zamyslieť sa ako narábame s odpadmi v našich domácnostiach – triedime odpady v čo najvyššej miere? Alebo všetko ide do kuka nádoby - „smetiaka“ ?

Kuka nádoba (obrázok č. 1) znázorňuje % množstvá jednotlivých zložiek odpadov. Až 45 % tvorí biologický odpad, ktorý sa dá skompostovať. 14 % je papier, 11 % je plast a 10 % je sklo – sú to zložky, ktoré sa dajú zrecyklovať a opätovne použiť. 4% tvorí textil, ktorý vieme hodiť do nádoby na textil. 4 % tvoria kovy, ktoré taktiež vieme veľmi dobre zrecyklovať. 3 % sú tvorené tetrapakmi – aj tie sa dajú zrecyklovať. Z pôvodných 350 kg nám v nádobe ostáva už iba 32 kg zostatkového nevyužiteľného odpadu, ktoré by skončili na skládke.

Nový zákon o odpadoch mení financovanie triedeného zberu odpadov (papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady). Na zaplatenie celého kolobehu odpadu - zber a následné zrecyklovanie týchto vytriedených zložiek odpadu musí nájsť výrobca finančné prostriedky. Tu je ale potrebné aj naše pričinenie sa. Napr. občan si kúpi vodu minerálky v plastovej fľaši. Fľašu následne hodí do kuka nádoby na smeti. Výrobca minerálky bude potrebovať viac prostriedkov na to aby si dal vyrobiť novú plastovú fľašu z nového materiálu, pretože recyklovateľná PET fľaša skončí na skládke... A čo z toho vyplýva pre nás konečných zákazníkov? Minerálka bude drahšia a zaplatí ju spotrebiteľ – my všetci. Aj preto je dôležité odpady triediť.

Výrobcovia sa nám postarajú o triedené zložky odpadu (papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady). No obec sa musí postarať aj naďalej o komunálny odpad - smeti, bioodpad a drobný stavebný odpad. Pri drobnom stavebnom odpade sa zavádza množstvový zber. To znamená, že ten, komu vznikne drobný stavebný odpad napr. z prerábky domu, zaplatí zaň poplatok uvedený vo VZN obce.

Obci na pleciach ostáva aj opustený odpad tzv. „čierne skládky“. To znamená, že obec musí hradiť prostriedky za odstránenie čiernych skládok. Je zmysluplnejšie čierne skládky vôbec netvoriť, pretože sa na ich odstránenie poskladá celá obec, či už cez poplatok za odpad, alebo z obecných daní.

Začnime sa k našej zemi a našej obci správať s úctou a začnime aj odpad vnímať inak. Za odpad, ktorý vyprodukujem som zodpovedný ja SÁM, nie starosta, nie sused ale JA SÁM. Je len v našich rukách, čo zanecháme pre naše budúce generácie. Rozhodli ste sa vykročiť cestou čistejšieho, zdravšieho a krajšieho prostredia vo svojej obci?

Spracovala: Ing. Ďurišová

29.03.2016