Oznámenie

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava ako dotknutej obci zámer navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky“ od navrhovateľa Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.
Mesto Nováky v zmysle § 23 odst. 3 zákona oznamuje, že do zámeru je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta, v pracovných dňoch: pondelok - streda v čase od 8,00h do 12,00h a od 13,00h do 15,00h a piatok v čase od 8,00h do 11,30h.
Verejnosť môže v zmysle § 23 odst. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

19.04.2016