Plnenie úlohy z Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13.12.2011

Výdavky rozpočtu 2016
Príjmy rozpočtu 2016
Príjmy 3/2016
Čerpanie rozpočtu 3/2016
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.

21.04.2016