Výzva na podávanie ponúk v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2016

Úplné znenie na stiahnutie
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor sa nachádza na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (účko), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 16 k.ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy na prenájom je 243,42 m2.

27.04.2016