Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli PD Nováky

Na základe listu od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania zo dňa 13.06.20016 a podľa §34 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Nováky ako dotknutá obec zvoláva verejné prerokovanie k zámeru navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli PD Nováky“ navrhovateľa Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza dňa 27.07.2016 (t.j. streda) o 10:00h v Dome kultúry Nováky na ul. M.R.Štefánika 9, na ktoré Vás pozývame.

08.07.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 21.06.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 07.06.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 14.06.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA