VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

Úplné znenie na stiahnutie
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: Rekonštrukcia hygienického zariadenia v objekte ZŠ- Pribinova a rekonštrukcia dlažby ZŠ- J.C.Hronského /opakovaná súťaž/

08.09.2016