Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: Časť parcely C-KN č. 297/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2 (evidovanej v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky) nachádzajúcej sa pod prefabrikovanou garážou do nájmu v prospech Romana Školnu (bytom Bernolákova 633/15, 972 71 Nováky) na obdobie 5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 168,- €/rok za cenu 27,24 Eur/m2.

09.09.2016